Restore Exchange 2010 Baze preko Windows Server Backup

Postopek restavriranja je sledeč:

Restavriramo Bazo iz Windows Server Backup na novo lokacijo preko backup konzole. Ker sistem restavrira celo bazo lahko postopek traja kar nekaj časa, imamo pa na voljo, katero izmed baz sicer želimo restavrirati.

Naredimo recovery bazo v Exchange 2010:
New-MailboxDatabase -Recovery -Name imebaze -Server “imestrežnika” -EdbFilePath “PotDoBazeKreiraneVPrvemKoraku\imebaze.edb” -LogFolderPath ” PotDoLogovKreiraneVPrvemKoraku ”

Bazo bo najbrž potrebno popraviti v Exchange power shellu. Postavimo se v direktorij, kjer je baza in sprožimo ukaz ESEUTIL /P ImeBaze.edb

S tem ukazom potem dobimo seznam mailboxov v recovery bazi:
Get-MailboxStatistics -Database ImeRecoveryBaze

In pa sam restore:
Restore-Mailbox -Identity »Ime Uporabnika« -RecoveryDatabase ImeRecoveryBaze