Pravila sodelovanja v nagradni igri:
Triglif d.o.o., Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije organizira nagradno igro.
Nagradna igra poteka na lokaciji dogodka.
S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Način sodelovanja
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni na način, da na izpolni prijavni obrazec in ga odda v boben za žreb na promocijskem pultu organizatorja.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek in podjetje (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro ter morebitne fotografije iz dogodka ali ob podelitvi nagrade lahko objavijo na spletnih straneh organizatorja.
V nagradni igri se upoštevajo le prijave, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico.

Razglasitev zmagovalca in podelitev nagrad
Ob koncu dogodka bo organizator izmed prejetih prijav izžrebal nagrajence. Nagrajenci morajo biti prisotni ob žrebu, v nasprotnem primeru se nagrada podeli naslednjemu prisotnemu izžrebancu.
Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu izžrebanemu.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrado bo možno prevzeti po razglasitvi zmagovalcev na kraju dogodka.
Izžrebani nagrajenec je dolžan organizatorju na podlagi njegovega obvestila o nagradi izpolniti in predati podpisano izjavo, s katero se strinja, da je prejemnik nagrade in da organizator plača akontacijo dohodnine, nagrajencu pa se nagrada šteje v davčno osnovo. V izjavi mora nagrajenec navesti svoje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in davčno številko. Podpisano izjavo je potrebno izpolniti in predati na mestu po končanem žrebu in pred prevzemom nagrade. Če nagrajenec ne bo vrnil pisne izjave, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Organizator je v takem primeru (odklonitev, nepopolno izpolnjena ali nepravočasno posredovana podpisana izjava) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– izžrebanec ne želi izpolniti in podpisati organizatorjeve izjave o akontaciji dohodnine,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Plačilo davkov
Darila poslovnim partnerjem po 108. členu ZDoh-2 predstavljajo drug dohodek, od katerega mora podjetje obračunati in plačati dohodnino po stopnji 25%. Če vrednost darila (z vrednostjo je mišljena tržna vrednost, ki vključuje DDV) ne presega 42 eur oziroma, če vrednost vseh daril prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eur, dohodnine ni potrebno obračunati in o danem darilu ni potrebno poročati davčni upravi. Če davek ne presega 20 eur, podjetju ni potrebno plačati davka, mora pa o izplačilu poročati davčni upravi.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, za ugotavljanje uporabe storitev, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene ter pošiljanje e-novic organizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:
– odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi z odgovorom na prejeto sporočilo, v katerem napiše »Odjava«.

Udeleženec nagradne igre organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Končne določbe
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.
Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.
Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Back to Top